EN PL

EORI

Czym jest?

brxbxp28324_5.jpg

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification), nazywany systemem EORI, jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs, czyli „bezpapierowego” środowiska stworzonego na potrzeby administracji celnych i handlu w UE. Każdy z krajów członkowskich UE opracował swój własny krajowy system EORI, który jest częścią systemu wspólnotowego EORI. System EORI w Polsce został zrealizowany w Ministerstwie Finansów w Departamencie Służby Celnej na potrzeby Polskiej Administracji Celnej jako jeden z pierwszych projektów Programu e-Cło. System EORI został uruchomiony w całej UE 1 lipca 2009 roku.

System EORI ma pomóc przedsiębiorcom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, uczestniczącym w czynnościach celnych przyśpieszyć załatwianie formalności i przeprowadzanie operacji celnych.

Przedsiębiorcy są jednorazowo rejestrowani w systemie EORI. Otrzymują wtedy unikalny numer identyfikacyjny EORI. Są oni obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE, numerem EORI przy przeprowadzaniu wszystkich transakcji i czynności celnych na terenie UE, przy których wymagany jest ten identyfikator.

Stworzenie europejskiego systemu identyfikacji przedsiębiorców, obejmującego uczestników wymiany towarowej na terenie całej UE, zapewnia administracjom celnym państw członkowskich bieżącą informację o podmiotach uczestniczących w czynnościach celnych. Natomiast przedsiębiorcom umożliwia dostęp do określonych danych dotyczących innych podmiotów gospodarczych (za uprzednią zgodą tych podmiotów).

Podstawą prawną wprowadzenia obowiązku rejestracji przedsiębiorców w Systemie EORI są: przepisy wspólnotowego prawa celnego w sprawie EORI wynikające z rozporządzenia Komisji (WE) nr TAXUD 1435/2007 rozporządzenia Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Z dniem 29 czerwca 2015 roku uruchomiony został e-klient Służby Celnej, na którym można złożyć wniosek o nadanie numeru EORI. Wiecej informacji znajdą Państwo na stronie https://puesc.gov.pl/