EN PL
Strona główna Fundacja

Fundacja na rzecz wspierania wymiany towarowej pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Północną

Nasza fundacja powstała w grudniu 2016 roku z potrzeby efektywnego wspierania rozwoju zrównoważonego handlu pomiędzy USA, Kanadą i Polską.  

 

Do naszych głównych celów należą:

 •          zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie możliwości rozwoju w oparciu o rynki kanadyjski i amerykański  
 •          ułatwienie transakcji międzynarodowych poprzez wyjaśnianie wątpliwości z zakresu obsługi celnej towarów
 •           przybliżanie przedsiębiorcom tematyki międzynarodowych umów dotyczących handlu pomiędzy Kanadą i USA, a Polską

 

Ponadto zajmujemy się wsparciem merytorycznym osób pragnących rozpocząć działania eksportowe i importowe na rynkach USA i Kanady, a także pomagamy w nawiązywaniu kontaktów handlowych na tychże rynkach.

 

OŚWIADCZENIE  O  USTANOWIENIU

 FUNDACJI

 

§ 1

Andrzej Partyka zwany dalej Fundatorem oświadcza, iż na mocy przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1339 z późn.zm.) u s t a n a w i a Fundację pod nazwą Fundacja na rzecz wspierania wymiany towarowej pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Północną, zwaną dalej Fundacją.

§ 2

Siedzibą Fundacji są Januszowice gm. Zielonki.

§ 3

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Gospodarki.

§ 5

Celem działania Fundacji jest:

 1.       Wsparcie merytoryczne dla osób chcących rozwinąć własną działalność gospodarczą, zwłaszcza rozpoczynających działania eksportowe i importowe na rynkach USA i Kanady.
 2.       Krzewienie wiedzy i świadomości ekonomicznej przedsiębiorców.
 3.       Edukacja młodych przedsiębiorców w zakresie współpracy Polsko – Amerykańsko – Kanadyjskiej.
 4.       Uświadamianie przedsiębiorcom szans oraz potencjału związanego z działaniem na rynkach USA i Kanady.
 5.       Propagowanie budowy odpowiedniej strategii i właściwego planowania działań eksportowych i importowych na rynkach USA i Kanady.
 6.       Uławianie przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów handlowych na rynkach USA i Kanady.
 7.       Uławianie przedsiębiorcom zaistnienia na rynkach USA i Kanady.
 8.       Wspieranie kontaktów handlowych między przedsiębiorcami z Polski oraz USA i Kanady.
 9.       Ułatwianie przedsiębiorcom promowania ich usług i towarów na rynkach USA i Kanady.
 10. Umożliwienie przedsiębiorcom wzajemnej wymiany doświadczeń i prowadzenie wspólnych działań na rynku USA i Kanady.
 11. Współpraca z inicjatywami organizacji pożytku publicznego zachęcającymi do rozwoju własnej działalności gospodarczej.

§ 6

Cele Fundacji będą realizowane poprzez:

1. Organizowanie spotkań celem wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami, zwłaszcza w zakresie działalności eksportowej i importowej na rynku USA i Kanady. -

2. Organizowanie szkoleń i warsztatów.

3. Udział w działaniach promocyjnych inicjatyw propagujących przedsiębiorczość.

4. Analiza danych dotyczących polskiej przedsiębiorczości na poziomie regionalnym, krajowym oraz jej sytuacji w odniesieniu do rynku międzynarodowego, a następnie dzielenie się tymi analizami z przedsiębiorcami.

§ 7

Fundacja realizuje swojej cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora w formie pieniężnej, a także mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochodami Fundacji są w szczególności:

1. darowizny, dotacje, datki, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych,

2. wpływy i dotacje celowe z budżetu państwa Unii Europejskiej oraz od osób fizycznych i prawnych,

3. odsetki bankowe od środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych

4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych i akcji promocyjnych prowadzonych przez Fundację,

5. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji.

§ 10

1. Władzami Fundacji są:

a)     Zarząd Fundacji

b)     Rada Fundacji.

2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, pełniących funkcję: Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.

3. Rada Fundacji jest organem konsultacyjnym i doradczym w Fundacji.

§ 11

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE:

TEL: 124195635

ADRES:

UL. PAPIERNIA 6

32-088 JANUSZOWICE

KRS0000650141

 

 

statut_fundacji1.jpg
statut_fundacji2.jpg
statut_fundacji3.jpg
statut_fundacji4.jpg
statut_fundacji5.jpg
statut_fundacji6.jpg
statut_fundacji7.jpg
statut_fundacji8.jpg
statut_fundacji9.jpg