EN PL
Strona główna Regulamin A. Celnej

.  

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AGENCJI CELNEJ KRAK SPED LTD Sp. z o.o.

 

 1. KRAK SPED LTD Sp. z o.o., zwana dalej Agencją Celną, świadczy usługi na rzecz Zleceniodawcy oraz reprezentuje Zleceniodawcę przed organami celnymi w zakresie określonym w Upoważnieniu.

 2. Agencja Celna działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Wszelkie czynności związane z obsługą wykonywane są wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych pracowników wpisanych na listę agentów celnych..

 3. Agencja Celna działa na podstawie Upoważnienia oraz zlecenia przekazanego przez Zleceniodawcę.

 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do :

  a. przedstawienia Agencji Celnej wszelkich, wymaganych przepisami prawa i prawidłowo sporządzonych dokumentów dotyczących towaru, którego dotyczy zlecenie;

  b. przedłożenia, w razie konieczności, powyższych dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego;

  c. dostarczenia – jeśli to będzie wymagane przez organy celne – dodatkowych informacji i dokumentów służących do dokonania i weryfikacji zgłoszenia celnego;

 5. Niewywiązanie się Zleceniodawcy z obowiązku przedłożenia dokumentów zwalnia Agencję Celną od wszelkiej odpowiedzialności związanej z odprawą celną towaru, którego dokumentacja dotyczy na podstawie Art.21 (przesłanki odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego) ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo Celne. (Dz. U. 2013.0.727).

 6. W przypadku niedostarczenia odpowiednich dokumentów wymaganych do dokonania zgłoszenia celnego Agencja Celna drogą telefoniczną , mailową lub SMS-em wezwie Zleceniodawcę do dostarczenia wymaganych dokumentów.

 7. Zleceniodawca podpisze oświadczenie 9 ( załącznik nr 5 do Regulaminu który stanowi jego integralną część) o następującej treści;

  Będąc świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z Art. 233 Kodeksu Karnego Zleceniodawca oświadcza, że:

  a. importowane towary nie są towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 229 poz. 2315) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ,

  b. importowane towary nie są uzbrojeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 229 poz. 2315) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ,

  c. towary będące przedmiotem importu nie są przedmiotem zakazów i ograniczeń wynikających z aktualnie obowiązującego prawa w Polsce (załącznik nr 2 do Regulaminu który stanowi jego integralną część),

  d. dostarczone dokumenty, będące podstawą do dokonania zgłoszenia celnego, są prawdziwe i kompletne oraz poświadcza autentyczność i prawdziwość zawartych w nich danych.

 8. W przypadku konieczności dostarczenia towaru w celu przeprowadzenia rewizji celnej, pobrania próbek, przeprowadzenia badania i analiz Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów (art. 69 pkt 1 i 3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego).

 9. W przypadku uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej odnoszącej się do towaru będącego przedmiotem odprawy celnej zobowiązuję się do niezwłocznego dostarczenia jej kopii Agencji Celnej KRAK SPED LTD Sp. z o.o.

 10. Zleceniodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w przygotowywaniu i dostarczaniu odpowiednich dokumentów każdorazowo wymaganych do sporządzenia zgłoszenia celnego (art. 201 Wspólnotowego Kodeksu Celnego).

 11. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność majątkową wobec Agencji Celnej na skutek przedłożenia nieprawdziwych, nieprawidłowych, niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym danych, informacji, dokumentów na podstawie których Agencja Celna będzie występować przed organami celnymi i na skutek czego poniesie stratę majątkową lub inną szkodę.

 12. Zleceniodawca zobowiązuje się do wnoszenia przedpłat na należności celno - podatkowe i inne należności na konto podane przez Agencję Celną w terminie wyznaczonym przez Agencję Celną, jeżeli w związku z odprawą celną i obsługą przesyłki takie należności powstaną. W przypadku wystąpienia nadpłaty długu celnego Agencja Celna KRAK SPED LTD Sp. z o.o. dokonuje wpłacającemu zwrotu kwoty, potrąconej o koszty manipulacyjne.

 13. W razie braku przedpłaty na należności celne, o których mowa w pkt. 12 Agencja Celna jest zwolniona od dokonania zgłoszenia celnego oraz nie ma obowiązku uiszczenia należności celnych w imieniu Zleceniodawcy.

 14. W przypadku nieuiszczania przedpłat na należności, o których mowa w pkt. 12, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, cena za usługi Agencji Celnej zostaje podwyższona o kwotę stanowiącą 1% wartości długu celnego oraz naliczone zostaną odsetki ustawowe.

 15. Agencja Celna nie ponosi odpowiedzialności za nieuregulowanie przez Zleceniodawcę długu celnego wynikającego z decyzji organu celnego.

 16. Agencji Celnej przysługuje prawo zastawu na dokumentach w przypadku wystąpienia braku zapłaty za usługi świadczone przez KRAK SPED LTD Sp. z o.o. na rzecz Zleceniodawcy.

 17. Opłata za usługi Agencji Celnej wynika z obowiązującego cennika lub z indywidualnie ustalonej ze Zleceniodawcą oferty cenowej zgodnie z otrzymaną fakturą.

Załączniki:

 1. uzupełnienie regulaminu,

 2. wykaz towarów objętych ograniczeniami przy dopuszczeniu do obrotu na obszar UE,

 3. upoważnienie dla podmiotów gospodarczych,

 4. upoważnienie dla osoby fizycznej,

 5. wzór oświadczenia,

 

Załącznik 1

1

Możliwe jest, iż Urząd Celny będzie żądał następujących oświadczeń;

 1. że do paczki NIE włożyłem/am artykułów wyszczególnionych w WYKAZIE TOWARÓW WYŁĄCZONYCH Z PRZYWOZU Z USA DO POLSKI,

 2. że deklarowana zawartość przesyłki jest zgodna ze stanem faktycznym,

oraz zgody na;

 1. na sprawdzenie paczki

 2. na zlikwidowanie całej paczki , poniesienia kosztów jej likwidacji,bez zwrotu jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku wykrycia towarów których wywóz i przewóz jest niedozwolony.

   

Jeśli w paczce będą artykuły których wywóz i przewóz jest niedozwolony, paczka będzie skonfiskowana i przekazana właściwym organom celnym w celu likwidacji.

W przypadku zakupów dokonywanych na aukcjach internetowych (gdy następuje płatność za towar), towar zakupiony przez osobę fizyczną na własny użytek, w ilościach niehandlowych podlega odprawie celnej i należnościom celnym.

W przypadku wysyłanych towarów o niskiej wartości (Rozporządzenie EWG nr 1186/09 art.23) oczywiście chodzi o rzeczywistą wartość towaru nie można np. kupując rower za 200 USD deklarować, że kosztuje 20 USD

W takich przypadkach i tym podobnych Urząd Celny może zażądać kopii przelewu w celu potwierdzenia faktycznej zapłaty za towar.

Gdy wysyłanym towarem są próbki (Rozporządzenie EWG nr 1186/09 art. 86), należy pamiętać, że muszą być o niewielkiej wartości i sprowadzane są wyłącznie w celu uzyskania zamówień na większe ilości.

Urząd Celny może uzależnić zwolnienie takich próbek od ich trwałego oznaczenia a tym samym pozbawienia ich wartości handlowej.

Niewielka wartość jest pojęciem umownym i zależy od rodzaju towaru.

Ze zwolnień z należności celnych bez względu na wartość i ilość wykluczone są wyroby alkoholowe i tytoniowe.

 

Załącznik 2

 

WYKAZ TOWARÓW WYŁĄCZONYCH Z PRZYWOZU Z USA DO POLSKI:

 

repliki, nielegalne kopie odzieży, obuwia, programów komputerowych itp.,

pieniądze, (monety, gotówka, banknoty, dokumenty o charakterze płatniczym: akcje,

obligacje, monety, znaczki pocztowe);

materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne lub łatwozapalne;

ludzkie ciała, organa lub części ciała, prochy ludzkie;

przesyłki za pobraniem;

amunicja (pod pojęciem amunicji należy rozumieć: amunicję do strzelania z broni palnej;

istotne części amunicji (pociski wypełnione materiałem wybuchowym, chemicznym,

środkiem obezwładniającym lub zapalającym oraz innymi substancjami, których działanie

zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał

miotający w postaci prochu strzelniczego);

broń;,

broń pneumatyczna o energii kinetycznej pocisku opuszczającego lufę lub element ją

zastępujący przekraczająca 17 J.

Pod pojęciem broni należy rozumieć:

- broń palną w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową,

- broń pneumatyczną,

- miotacze gazu obezwładniającego,

- narzędzia i urządzenia których użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu,

a) broń biała w postaci-ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu

broni,

b) kastetów i nunczaków,

c) pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub

zawierające wkładki z takiego materiału,

d) pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału

imitujących kij bejsbolowy,

- broń cięciw-owa w postaci kusz,

- przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

istotne części broni (szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora

zamkowa oraz bęben nabojowy); 

Załączniki: